Vytlačiť

Poznámky Úč NUJ 1-01 (2008 - 2010)

. Kategória: Účtovné výkazy

Poznámky Úč NUJ 1-01 (2008 - 2010) Poznámky sú určené pre politické strany, politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a ďalšie právnické

osoby ako sú napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejné vysoké školy, ktoré majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Poznámky tieto účtovné jednotky predkladajú miestne príslušnému daňovému úradu v dvoch vyhotoveniach v termínoch pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov. Účtovnú závierku predkladajú tieto účtovné jednotky na miestne príslušný daňový úrad aj v prípade, že nepodávajú daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a to do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Skladové číslo: 54 241 5
Platnosť tlačiva: 20.10.2014 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.