Účtovné výkazy

V programe eTlačivá nájdete aktuálne účtovné výkazy a účtovné výkazy schválené pre predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Spôsob účtovania, postupy účtovania, rámcovú účtovnú osnovu a ostatné podrobnosti definuje zákon o účtovníctve, ktorého gestorom je Ministerstvo financií SR. Účtovné jednotky účtujú v sústave jednoduchého alebo v sústave podvojného účtovníctva.

ÚčtovanieJednoduché účtovníctvoPodvojné účtovníctvo
Typ účtovnej jednotky živnostníci, slobodné povolania, samostatne zárobkovo činné osoby povinne ho musia viesť osoby zapísané do Obchodného registra SR, môžu ho však viesť všetky účtovné jednotky
Rozdiel výrazná väzba na daňové zákony poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, nevýrazná väzba na daňové zákony (relatívna voľnosť a odklonenie)
Cieľ výpočet výsledku hospodárenia ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov za účtovné obdobie výpočet výsledku hospodárenia ako rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie
Záver z účtovania jednoduchý účtovný zápis do účtovných kníh zabezpečuje podklady primárne pre výpočet základu dane z príjmov (tzv. daňové účtovníctvo) účtovanie účtovných prípadov na účtoch prináša výpočet základu dane z príjmov, ktorý je vykonávaný mimo sústavy účtovníctva
Hodnota získaných informácií nízka informačná hodnota údajov nižšia administratívna náročnosť vyššia informačná hodnota údajovvyššia administratívna náročnosť
Účtovné knihy Peňažný denník
Kniha pohľadávok a záväzkovPomocné knihy
Hlavná kniha
Denník
Tlačivá účtovnej závierky Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch 
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky
Vytlačiť

Daňová evidencia

. Kategória: Účtovné výkazy

Daňová evidencia Daňová evidencia predstavuje zapisovanie príjmov a výdavkov v časovom slede. Členenie príjmov a výdavkov je potrebné na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré musia

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.