Vytlačiť

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

. Kategória: Obec/mesto – občan

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Odstrániť stavbu je možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu.

Konanie o odstránení stavby začína stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie, a to na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania stavebný úrad môže nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby. Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno výlučne jej vlastníkovi. Podmienky a náležitosti návrhu upravuje § 88 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 54 315 6
Platnosť tlačiva: 16.4.2012 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.