Vytlačiť

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

. Kategória: Mzdové formuláre

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy Dohoda o zmene pracovnej zmluvy je dvojstranný právny úkon uzatvorený na základe súhlasu zamestnávateľa a zamestnanca. Upravuje dohodnutý obsah pracovnej zmluvy.

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy je dvojstranný právny úkon uzatvorený na základe súhlasu zamestnávateľa a zamestnanca. Upravuje dohodnutý obsah pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Aby bola dohoda platná, je potrebné, aby sa účastníci dohodli na jeho obsahu, aby ho urobili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a nie v omyle. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 30 128 7
Platnosť tlačiva: 14.5.2012 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.