Vytlačiť

eTlačivá Malá obec

.

Licencia eTlačivá Malá obec je určená pre menšie obce, ktoré sú vzdialené od krajských miest. Zakúpením ročnej licencie získa obec prístup k  tlačivám pre administratívny chod obce a škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Viac ako 140 rôznych elektronických tlačív zabezpečí starostovi a starostke obce možnosť používať tlačivá bez vyplnenia objednávky a bez úhrady poštovného z oblasti:

 • dane a odvody,
 • účtovné výkazy pre verejnú správu,
 • pracovno-právne tlačivá,
 • formuláre pre chod obce a pre komunikáciu s občanmi.

Zoznam tlačív

Zakúpením licencie získa používatEľ na 1 rok tieto tlačivá:

 • Osobný dotazník
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty pre FO
 • Osobná karta
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Výstupný list
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Pracovná zmluva o vykonávaní vedľajšej činnosti
 • Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 • Dovolenka
 • Žiadosť o pracovné voľno
 • Návrh na pracovné a mzdové (platové) zaradenie
 • Údaje pre zápočet
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Potvrdenie o podaní hlásenia za rok 2010 a za rok 2011
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2010 a za rok 2011
 • Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na trvalý pobyt
 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 • Žiadosť o vydanie matričného dokladu
 • Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev
 • Zápis o narodení
 • Zápis o úmrtí
 • Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu a vydanie rozhodnutia o pridelení čísla
 • Oznámenie o určení druhého mena dieťaťa
 • Oznámenie o určení druhého a tretieho mena dieťaťa
 • Oznámenie o zmene poradia mien
 • Žiadosť o vrátenie preplatku
 • Výkaz mzdových nárokov
 • Záznam o registrovanom pracovnom úraze
 • Výpoveď daná zamestnancom
 • Pracovný výkaz zamestnanca
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 • Žiadosť o povolenie búracích prác
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 • Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 • Ohlásenie jednoduchej stavby
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
 • Splnomocnenie
 • Plná moc
 • Použitie súkromného vozidla na služobné účely
 • Dohoda o zmene pracovných podmienok
 • Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie
 • Žiadosť o výpis z registra trestov (6)
 • Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2012
 • Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu za rok 2012
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby za rok 2011
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby typ A za rok 2011
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby typ B za rok 2011
 • Príloha k IV. Časti tlačiva 87  025 1G - Údaje o ďalších prijímateľoch
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
 • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Podací lístok
 • Registračný list fyzickej osoby od 1.1.2011
 • Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2011
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov  od 1.1.2011
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha  od 1.1.2011
 • Výkaz poistného a príspevkov  od 1.1.2011
 • Výkaz poistného a príspevkov - príloha  od 1.1.2011
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
 • Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na tlačive mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na tlačive výkaz poistného a príspevkov
 • Oznámenie o doručení písomnosti
 • Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 7 - 04
 • Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 - 04
 • Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01
 • Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6 - 04
 • Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
 • Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty pre PO
 • Priznanie k dani z pozemkov
 • Priznanie k dani zo stavieb. Stavba slúžiaca na jeden účel.
 • Priznanie k dani zo stavieb. Stavba slúžiaca na viaceré účely
 • Priznanie k dani z bytov
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty
 • Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok
 • Oznámenie o príjmoch za rok
 • Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného
 • Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP
 • Výkaz preddavkov zamestnávateľa
 • Príloha k výkazu zamestnávateľa po 1. 1. 2009
 • Potvrdenie o plnení odvodových povinností
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO) po 1. 1. 2011
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného
 • Všetky tlačivá pre poistencov
 • Všetky tlačivá pre poskytovateľov
 • Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov
 • Všetky tlačivá pre poistencov
 • Všetky tlačivá pre platiteľov zdravotného poistenia
 • Všetky tlačivá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Hlásenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla a orientačného čísla, názvu ulice alebo iného verejného priestranstva pre CRO
 • List evidencie súpisných čísiel stavieb
 • Žiadosť o uzavretie manželstva
 • Oznámenie o uzavretí manželstva pre ohlasovací úrad
 • Potvrdenie o uzavretí manželstva
 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky
 • Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine
 • Oznámenie o úmrtí pre ohlasovací úrad
 • Oznámenie o narodení pre ohlasovací úrad
 • Hlásenie pobytu cudzinca (FRA)
 • Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB
 • Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 • Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
 • Hlásenie pobytu cudzinca (MAĎ)
 • Hlásenie pobytu cudzinca (RUS)
 • Hlásenie pobytu cudzinca (TAL)
 • Hlásenie pobytu cudzinca (NEM)
 • Hlásenie pobytu cudzinca (ANG)
 • Potvrdenie o pobyte
 • Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 • Priznanie k dani za psa FO/PO
 • Priznanie k dani za predajné automaty FO/PO
 • Priznanie k dani za nevýherne hracie prístroje FO/PO
 • Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 FO/PO


cartKÚPIŤ od 9,00 €

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.